Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: De identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Algemene bepalingen
Artikel 4: Het aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5: Uitvoering en levering
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 8: Productprijzen en betalingen
Artikel 9: Overmacht
Artikel 10: Garantie
Artikel 11: Klachten en gebreken
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Slotbepalingen

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Ondernemer;

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: de aan de Koper geboden mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de Producten zonder opgave van redenen te ontbinden;

Leverancier: de fabrikant c.q. leverancier van het Product via de Ondernemer;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

Overeenkomst: de met de Koper op de Website gesloten Overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van de Producten tot en met het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie op de Website een Overeenkomst is gesloten;

Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door de Leverancier aan de Koper te leveren zaken;

Website: de website waarop de Overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.valentijnsshop.nl.

Artikel 2: De identiteit van de ondernemer

Valentijnsshop
handelend onder de naam: valentijnsshop.nl

Bereikbaarheid: info@valentijnsshop.nl

E-mail: via dit formulier
KvK-nummer: 71081747
Btw-identificatienummer: NL192937145B02

Artikel 3: Algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op de Website en iedere op de Website tot stand gekomen Overeenkomst met de Koper, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Koper en Ondernemer.

2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan hem worden toegezonden.

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden, teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Koper en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Ondernemer van documenten van Koper en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

5. De Koper met wie eenmaal onder de Algemene Voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten met Ondernemer.

6. Ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan Koper en zullen op een door Ondernemer te bepalen tijdstip worden ingevoerd.

Artikel 4: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een Product wordt aangeboden, zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Op de Website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens omtrent het aanbod, bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

3. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Koper aanvaarde aanbod door de Ondernemer, onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de Koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.

5. De door de Ondernemer langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de Koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door de Ondernemer is verzonden. Een onjuistheid in het door de Koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

Artikel 5: uitvoering en levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde Producten plaats op het door de Koper opgegeven afleveradres.

2. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.

3. De Ondernemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling, indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

4. De Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Aangegeven leveringstermijnen (van ca. max 20 werkdagen) worden zoveel mogelijk nageleefd. Echter zijn vermelde leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal de Ondernemer de Koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.

5. De Ondernemer behoudt zich het recht voor de levering van Producten in gedeelten te laten plaatsvinden.

6. Het risico van verlies en beschadiging van Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

1. De Overeenkomst kan door de Koper, gedurende 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.

2. De Koper die gebruik maakt van het Herroepingsrecht, kan de Overeenkomst ontbinden volgens de, uiterlijk bij de levering, medegedeelde instructies. Zo spoedig mogelijk nadat de Ondernemer in kennis is gesteld van het voornemen van de Koper om de Overeenkomst te ontbinden én indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal de Ondernemer de ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.

3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. De Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product te beoordelen. Indien de Koper van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij of zij het Product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren. Indien het Product onderhevig is geweest aan waardevermindering, ontstaan doordat de Koper meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van het Product te beoordelen; is de Ondernemer gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de aankoopprijs, al dan niet de retournering te weigeren.

4. Retournering van de Producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de Overeenkomst, conform lid 2, door de Ondernemer is bevestigd. Retourzendingen kunnen uitsluitend worden gericht aan de Ondernemer.

5. Indien de Koper gebruik maakt van het Herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van het Product /de Producten, voor zijn/haar rekening.

6. De Ondernemer zal het aankoopbedrag, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst én ontvangst van het product, retourneren.

Artikel 7: Uitsluiting van het herroepingsrechts

1. Het Herroepingsrecht van de Koper is uitgesloten voor zover is voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, is vermeld.

2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

• die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 8: Productprijzen en betalingen

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren Producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. Op de Website vermelde tarieven van Producten zijn inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod anders vermeld.

4. De Koper is de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling verschuldigd. De Koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling, zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.

5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de Koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van de Ondernemer.

Artikel 9: Overmacht

1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht mede verstaan de omstandigheid dat de Ondernemer door een tekortkoming van de fabrikant, niet in staat is de Overeenkomst deugdelijk uit te voeren.

3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10: Garantie

1. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de door de fabrikant van de Producten meegeleverde fabrieksgarantie.

2. Voor eventuele aanspraak op garantie dient de Koper zich te wenden tot de Ondernemer.

3. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

4. Indien het Product binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal de Ondernemer het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal de Ondernemer het Product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal de Ondernemer het aankoopbedrag van het gebrekkige Product retourneren.

5. De garantie vervalt indien het gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan de Ondernemer is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.

6. Wanneer door de Ondernemer voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Koper indien en voor zover het betreffende gebrek niet aan de Ondernemer kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. De Ondernemer streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hier bedoelde kosten.

7. Indien een Product voor onderzoek aan de Ondernemer wordt toegezonden, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Koper. De Koper maakt aanspraak op restitutie van de hier bedoelde kosten, indien blijkt dat hem een geldig beroep op garantie toekomt.

Artikel 11: Klachten en gebreken

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg (via de Website) te worden ingediend bij de Ondernemer.

2. De bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ten aanzien van het bepaalde in dit lid is de Ondernemer in voorkomende gevallen afhankelijk van de fabrikant. De Ondernemer spant zich in de fabrikant er op aan te sturen klachten tijdig en deugdelijk in behandeling te nemen. Echter draagt de Ondernemer jegens de Koper geen aansprakelijkheid voor het door de fabrikant niet, niet deugdelijk of niet tijdig verwerken van klachten.

Artikel 12: Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure (op haar Website) en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden; dan is het mogelijk om klachten te melden bij het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

5. Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar eigen keuze en/of mogelijkheden, het product kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer verbindt zich uitsluitend tot het in behandeling nemen van bestellingen op zijn Website. Bestelgegevens worden vervolgens ter kennis gebracht van de fabrikant/Leverancier van het Product. De Leverancier draagt, met uitsluiting van de Ondernemer, de aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst met de Koper, alsmede voor alle aanspraken die uit die Overeenkomst voortvloeien, waaronder Productenaansprakelijkheid als bedoeld in Afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek.

2. Afhankelijk van de informatie die de Ondernemer hieromtrent van de Leverancier ontvangt, spant de Ondernemer zich in, het aanbod op de Website zoveel mogelijk actueel te houden. De Ondernemer is echter nimmer aansprakelijk voor aanspraken van de Koper in verband met de onbeschikbaarheid van een op de Website aangeboden Product.

3. De Ondernemer en haar Leveranciers zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde Producten door de Koper dan wel derden.

4. De Ondernemer en haar Leveranciers zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en indirecte schade. Indien ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden toch aansprakelijkheid van de Ondernemer of haar Leverancier(s) bestaat; dan komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Leverancier of de Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Leverancier c.q. de Ondernemer toegerekend kunnen worden;

4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

4.4 In het geval van consumentenkoop strekt de beperking als bedoeld in dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van de Ondernemer of de Leverancier mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste twee maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer of de Leverancier wordt uitgekeerd.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Ondernemer, één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product, vervalt indien dit gebrek niet binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan door de Koper aan de Ondernemer is medegedeeld. In geval van een consumentenkoop, wordt een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking als tijdig aangemerkt.

8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van de Ondernemer of haar Leverancier(s), zal de Koper de Ondernemer c.q. de Leverancier(s) vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de door de Ondernemer geleverde Producten.

Artikel 14: Slotbepalingen

1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de Ondernemer, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

4. De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

10% Korting!
Meld je aan en ontvang direct 10% korting op je volgende aankoop.
    AANMELDEN
    Ik ga akkoord met de voorwaarden